Köpvillkor

Allmänna leveransbestämmelser IML 2000 Antagna 1999 av Svenska Leverantörsföreningen för Instrumentering

Mätteknik och Komponenter (IM) ansluten till Svensk Handel

Tillämplighet

1. Dessa allmänna leveransbestämmelser skall äga tillämpning i den mån de icke ändras genom skriftlig överenskommelse mellan parterna. I avsaknad av skriftlig bekräftelse i samband med avtalets ingående skall uttalanden och uppgifter inte åsidosätta vad som föreskrivits i leveransbestämmelserna eller eljest ha betydelse för bestämmandet av avtalets innehåll. Dessa bestämmelser är inte tillämpliga på programvara som ingår i leveransen i den mån särskilda villkor gäller för programvaran.

Ritningar och beskrivningar

2. Alla uppgifter beträffande vikt, dimensioner, kapacitet, pris, tekniska och andra data i kataloger, prospekt, cirkulär, annonser, bildmaterial och prislistor är ungefärliga. Sådana uppgifter är bindande endast i den mån avtalet uttryckligen hänvisar till dem.

3. Om inte annat avtalats förblir alla av säljaren tillhandahållna ritningar och tekniska handlingar för tillverkning av varan eller del därav säljarens egendom. De får icke utan dennes medgivande användas av köparen eller kopieras, reproduceras, utlämnas eller på annat sätt bringas till tredje mans kännedom.

4. Alla ritningar och tekniska handlingar för tillverkning av varan eller del därav, vilka av köparen överlämnats till säljaren, förblir köparens egendom. De får icke utan dennes medgivande användas av säljaren eller kopieras, reproduceras, utlämnas eller på annat sätt bringas till tredje mans kännedom.

Sekretess

5. Information om förhållanden – däri innefattat teknisk information samt relationer till kunder och andra affärskontakter – varom kännedom vunnits på grund av parternas samverkan skall, i den mån som de inte är allmänt kända, inte vidareföras till tredje man genom överlämnande av handlingar eller på annat sätt i annan mån än vad som är nödvändigt för att tillgodose partens fullgörelse eller intresse av avtalet. Part skall genom tystnadsförbindelse för personal eller andra lämpliga åtgärder tillse att denna sekretesskyldighet iakttas. Skyldigheten gäller även efter det att avtalet fullgjorts eller upphört.

Förpackning

6. I prislistor och kataloger angivna priser anses gälla oförpackad vara.

Leveransprov

7. Avtalade leveransprov skall utföras i säljarens fabrik under normal arbetstid, såvida icke annat överenskommits. Om tekniska bestämmelser för proven icke angivits i avtalet, skall proven utföras i överensstämmelse med de normer, som allmänt tillämpas inom vederbörande industribransch i det land, där varan tillverkas.

8. Säljaren skall underrätta köparen om leveransprov i så god tid, att köparens ombud kan närvara. Om köparen icke är företrädd vid proven, skall säljaren tillställa köparen provningsprotokollet, som skall utgöra bindande bevisning om det som avses att fastställas genom provet.

9. Om varan vid leveransprov icke befinnes vara avtalsenlig, skall säljaren med all skyndsamhet tillse att varan bringas i överensstämmelse med avtalet. På köparens begäran skall nytt prov därefter utföras. Om avvikelsen varit obetydlig kan nytt prov icke påfordras.

10. Säljaren skall bära alla kostnader för leveransprov, som utförs i hans fabrik. Köparen skall svara för egna kostnader såsom reskostnader och traktamenten för av honom anlitade medhjälpare vid provet.

Leverans och leveranstid

11. Leverans sker fritt säljarens lager. Leveranstiden skall räknas från den senaste av följande tidpunkter:

 1. dagen för ingåendet av avtalet;
 2. dagen då säljaren erhåller meddelande om eventuellt erforderliga licenser eller andra tillstånd;
 3. dagen då säljaren mottar sådan i avtalet föreskriven betalning, som skall erläggas innan tillverkningen påbörjas;
 4. dagen då säljaren mottagit samtliga för leveransen erforderliga tekniska data och instruktioner.

Finner säljaren att avtalad leveranstid av honom inte kan hållas eller framstår dröjsmål på hans sida såsom sannolikt, bör han utan uppskov skriftligen meddela köparen detta och därvid ange orsaken till dröjsmålet samt såvitt möjligt den tidpunkt då leveransen beräknas kunna ske.

12. Om den i avtalet angivna leveranstiden endast är ungefärlig, äger vardera parten, efter utgången av två tredjedelar av den sålunda angivna tiden, skriftligen anmoda den andra parten att träffa överenskommelse om en bestämd tidpunkt.

Om avtalet icke omnämner någon leveranstid, äger vardera parten sex månader efter avtalets ingående framställa sådan anmodan som anges i föregående stycke. Sålunda bestämd tid skall gälla såsom i avtalet fastställd leveranstid.

13. Om leveransen hindras eller försvåras på grund av någon i punkt 34 angiven omständighet eller köparens handling eller underlåtenhet, skall leveranstiden i motsvarande mån förlängas. Denna bestämmelse äger tillämpning, oavsett om den ifrågavarande omständigheten inträffar före eller efter utgången av den avtalade leveranstiden.

14. Om säljaren icke avlämnar varan inom leveranstiden eller inom den med stöd av bestämmelserna i punkt 13 utsträckta tiden, äger köparen rätt till vite, såvida det med hänsyn till omständigheterna i fallet skäligen må kunna antas att köparen åsamkats skada och köparen framställt krav på vite genast efter inträffad försening.

Följande procentsatser respektive maximering skall gälla för ovannämnda vite:

0,5% per vecka av den del av den avtalade köpeskillingen som hänför sig till den del av varan som till följd av dröjsmålet icke kan tas i avsett bruk. Om det belopp, på vilket vitet skall beräknas, överstiger 500 000 svenska kronor, utgår vitet på den överskjutande delen med 0,25% per vecka. Vitet, som beräknas för varje full vecka dröjsmålet varar, räknat från den dag då varan skulle ha avlämnats, skall icke överstiga 7,5% av den del av köpeskillingen som hänför sig till den del av varan, som icke kan tas i avsett bruk.

Med förbehåll för vad som stadgas i punkt 16 utesluter köparens rätt till vite varje annan påföljd i anledning av säljarens dröjsmål att avlämna varan.

15. Om köparen blivit berättigad till maximalt vite enligt punkt 14, har han rätt att häva avtalet med avseende på den del av varan på vilken det maximala vitet beräknats, om han skriftligt påfordrat leverans och meddelat sin avsikt att häva köpet om leverans inte sker inom en bestämt angiven skälig frist och säljaren inte avlämnar varan före fristens utgång. Köparen har även rätt att häva köpet med avseende på sådan del som redan avlämnats om denna utan den del för vilken enligt föregående mening hävningsrätt föreligger uppenbarligen inte kan användas för det avsedda ändamålet och säljaren insett eller borde ha insett detta.

16. Om köparen enligt punkt 15 häver köpet eller del därav har han med den begränsning som föreskrivs i punkterna 37-39 rätt till ersättning för merkostnad på grund av ersättningsleverans (ersättning för prisskillnad) eller för sådana kostnader som han åsamkas, om han väljer att inte skaffa annan vara istället.

17. Om köparen bedömer att han icke kommer att kunna mottaga varan på fastställd dag, bör han utan uppskov skriftligen meddela säljaren detta och därvid ange orsaken till dröjsmålet samt såvitt möjligt den tidpunkt, då mottagandet beräknas kunna ske.

Om köparen underlåter att mottaga varan på fastställd dag, är han trots detta skyldig att erlägga betalning på samma sätt som skulle ha skett om varan hade levererats.

18. Om köparens i punkt 17 angivna underlåtenhet icke beror på förhållande som avses i punkt 34, äger säljaren skriftligen uppfordra köparen att inom skälig tid mottaga varan.

Om köparen, oavsett anledningen, underlåter att göra detta, äger säljaren genom skriftligt meddelande till köparen häva avtalet vad beträffar sådan del av varan som på grund av köparens underlåtenhet icke mottagits.

19. Om köparen inte mottager varan på avtalad tid står han risken för varans förstörelse och är skyldig att ersätta säljaren för de kostnader som kan up-komma för vård, lagring eller försäkring av varan.

Om säljaren häver avtalet enligt punkt 18 har han rätt till ersättning av köparen med ett belopp som motsvarar köpeskillingen med avdrag för det belopp som säljaren kan inbespara genom att inte fullgöra leveransen till köparen. Härvid förutsätts att säljaren om möjligt försöker sälja varan till annan.

Pris och betalning

20. Om inte annat avtalats har säljaren rätt till ersättning för kostnadsökningar på grund av skatter, offentliga avgifter eller växelkursförändringar efter offertdatum.

Om den avtalade leveranstiden på grund av överenskommelse härom eller enligt punkt 13 förlängs med mer än sex månader, är säljaren inte bunden av det avtalade priset, utan äger rätt till ett skäligt pris som i så fall bestäms med ledning av det av honom allmänt tillämpade priset på leveransdagen.

21. Betalning skall erläggas senast 30 dagar efter fakturadatum.

Om köparen icke erlägger betalning i rätt tid har säljaren rätt till dröjsmålsränta enligt lag. Om köparen på grund av annan omständighet än som avses i punkt 34 inom tre månader alltjämt icke har erlagt det förfallna beloppet, äger säljaren genom skriftligt meddelande till köparen häva avtalet och av köparen erhålla ersättning på samma sätt som föreskrivs i punkt 19, andra stycket.

Fakturor kommer att skickas elektroniskt till den e-postadress som du angav under kontoansökningsprocessen. Du kan ändra den eller begära att få en utskriven faktura genom att kontakta Farnell:s ekonomiavdelning (kontaktuppgifter finns på fakturan). Om du vill ha en utskriven faktura förbehåller sig Farnell rätten att ta ut en avgift för att täcka sina portokostnader.

Återtagandeförbehåll

22. Om det kan antas att köparen inte kommer att rätteligen fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet, eller om säljaren häver avtalet, har säljaren rätt att återta sådan vara som fortfarande lagligen kan återtas. Köparen har innan varan tillfullo betalts inte rätt att utan säljarens skriftliga medgivande förfoga över den på sådant sätt att säljarens återtaganderätt äventyras. Accept eller annan förbindelse anses icke som betalning, förrän den är helt inlöst.

Ansvar för fel

23. Säljaren förbinder sig att i enlighet med punkterna 24-32 avhjälpa alla genom bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning uppkommande fel.

24. Köparen skall undersöka varan så snart som möjligt efter ankomsten. Finns det anledning att anta att fel i varan kan medföra risk för skada, skall skriftlig reklamation ske genast. Säljarens ansvar avser endast fel som köparen skriftligen påtalar inom 15 dagar efter det att felet upptäckts eller bort upptäckas och senast inom ett år från avtalad dag för leverans eller den senare dag när säljaren fullgjort vad som ankommer på honom enligt avtalad leveransklausul.

25. I utbyte levererade eller omgjorda delar garanteras på samma villkor och under samma förutsättningar, som gäller för den ursprungliga varan under en tid av tre månader. Denna bestämmelse äger icke tillämpning på varans övriga delar, för vilka garantitiden endast förlängs med tid, under vilken varan varit obrukbar till följd av fel, som avses i punkt 23.

26. Efter att från köparen ha mottagit skriftligt meddelande om fel, som avses i Punkt.

23, skall säljaren avhjälpa felet med all skyndsamhet och – med undantag av vad som sägs i punkt 27 – på egen bekostnad. Köparen skall för reparation eller utbyte till säljaren återsända del på vilken yppats fel, som avses i punkt 23,för såvitt inte säljaren finner lämpligt att utföra reparationerna hos köparen.

Genom att till köparen avlämna sådan vederbörligen reparerad eller utbytt del skall säljaren anses ha fullgjort sina förpliktelser enligt denna punkt med avseende på den felaktiga delen. Säljaren får istället för att avhjälpa felet återbetala köpeskillingen, varvid köparen skall återlämna varan i väsentligt oförändrat eller oförminskat skick eller, om detta ej är möjligt, i avräkning på köpeskillingen tillgodoräkna säljaren ett belopp som svarar mot värdet av det som behålles. Det belopp som säljaren skall återbetala till köparen skall minskas med den ersättning som köparen skäligen skall betala för avkastning och nytta av varan samt dessutom med ett belopp som svarar mot varans värdeminskning.

27. Köparen skall bära kostnaden och stå risken för transporten av felaktiga delar till säljaren, medan säljaren skall bära kostnaden och stå risken för transporten av i utbyte levererad eller reparerad vara till den i avtalet angivna bestämmelseorten eller – om sådan icke finnes angiven – till leveransorten.

Om säljaren utför i punkt 26 omnämnda reparationer hos köparen, skall denne erlägga reskostnader och traktamenten avseende res- och arbetstid för säljarens personal.

28. Felaktiga delar som utbytts i enlighet med punkt 23, skall ställas till säljarens förfogande.

29. Om säljaren oaktat anmodan icke inom skälig tid uppfyller sina förpliktelser enligt punkt 26, har köparen rätt att antingen låta utföra nödvändiga reparationer eller låta tillverka ny vara på säljarens bekostnad, under förutsättning att han därvid förfar med omdöme, eller, om felet är väsentligt för köparen och säljaren insett eller bort inse detta, häva avtalet i vad avser den del av varan, som till följd av säljarens underlåtenhet icke kunnat tas i avsett bruk. Härvid skall avräkning ske enligt punkt 26, andra stycket.

Säljarens skyldighet att själv utföra i punkt 26 angivna åtgärder och att ersätta köparen enligt förevarande punkt är begränsad till en kostnad som sammanlagt motsvarar hälften av priset för varan.

30. Säljarens ansvar avser icke fel som beror på av köparen tillhandahållet material eller på av denne föreskriven konstruktion.

31. Säljarens ansvar avser endast fel som uppstår under de i avtalet förutsedda arbetsförhållandena och vid riktig användning. Det omfattar icke fel förorsakade av bristfälligt underhåll eller oriktig montering från köparens sida, ändringar utan säljarens skriftliga medgivande, av köparen oriktigt utförda reparationer, normal förslitning eller försämring.

32. Oavsett vad som stadgas i punkterna 23-31 gäller icke säljarens förpliktel- ser längre än femton månader från den ursprungliga garantitidens början.

Produktansvar

33. Säljaren ansvarar för skada som den sålda varan kan orsaka på annan egendom, däri innefattat produkt med vilken den sålda varan sammanfogats, eller förluster med anledning därav endast om han bevisligen varit försumlig. Ansvaret är i förekommande fall begränsat till det belopp som anges i punkt 39 eller det högre belopp som kan utgå ur en av säljaren tecknad produktansvarsförsäkring.

Befrielsegrunder

34. Om fullgörelsen av avtalet hindras eller försvåras av någon omständighet -såsom t ex krig, myndighetsingripanden, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer – som en part inte skäligen kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder han inte heller skäligen kunnat undvika eller övervinna, skall han i motsvarande grad befrias från sin förpliktelse att på sätt som avtalats avlämna eller ta emot varan.

35. Inträffar sådan omständighet som nämns i punkt 34, bör den part som berörs därav utan uppskov skriftligen underrätta den andra parten.

36. Utöver köparens rätt att häva avtalet på grund av leveransförsening enligt punkt 15 och säljarens rätt att häva avtalet på grund av köparens försummelse att ta emot varan enligt punkt 18 eller att betala för den enligt punkt 21 har vardera parten, om avtalets fullgörande under sex månader omöjliggörs på grund av sådan omständighet, som avses i punkt 34, genom skriftligt meddelande till motparten rätt att häva avtalet.

Begränsning av skadeståndsskyldigheten

37. Föreligger för part enligt dessa bestämmelser ansvarsgrundande omständigheter, skall skadestånd endast utgå för sådan skada, som vid tiden för avtalets slutande skäligen kunnat förutses som en typisk följd av dessa omständigheter, och med de i punkterna 38 och 39 ytterligare angivna begränsningarna.

38. Det åligger part som gör gällande att avtalsbrott föreligger att vidta skäliga åtgärder för att begränsa uppkommande skada. Underlåter han detta skall skadestånd, som eljest skolat utgå, jämkas eller helt bortfalla.

39. Det sammanlagda belopp, som säljaren kan bli skyldig att utge till köparen på grund av köpet, är begränsat till ett belopp motsvarande halva köpeskillingen, dock högst 10 basbelopp enligt lagen om allmän försäkring (SFS 1962:381).

Användning av personliga uppgifter

Med “personliga uppgifter” menas, i relation till Kund, eller Kund som är (i vilket fall) en levande individ, uppgifter som (vare sig för sig själva eller i kombination med annan information som Företaget har) Företaget kan identifiera denna Kund eller representant, oavsett hur och när uppgifterna ges. Företaget kan behandla personliga uppgifter för en del eller alla de följande syften:

 1. Beslut om kontrakt eller arrangemang skall upprätthållas med Kund. Detta kan inkludera sökning efter kreditreferenser, för en Kund eller en Kunds huvudsakliga representanter;
 2. Orderfullbordan
 3. Kontoadministrering
 4. Direkt marknadsföring av Företagets produkter och tjänster och/eller av de produkter och tjänster från andra företag inom Premier Farnell-koncernen eller tredje parter som Företaget anser kan vara av intresse för Kunden eller dess representanter;
 5. Brottsförebyggande eller upptäckande och pga. Säkerhetsskäl och kan kontakta Kunden pga. dessa skäl genom telefon, fax, telex, brev eller andra skrivna meddelanden eller via SMS.

Behandlingen av de personliga uppgifterna kan involvera:

 1. Yppande av personliga uppgifter till Företagets agenter, rådgivare och representanter som kan tänkas behandla denna data på Företagets vägnar;
 2. Yppande av personliga uppgifter till andra företag inom Premier Farnellkoncernen vars produkter och tjänster Företaget anser kan vara av intresse för Kunden eller dess representanter;
 3. Yppande av personliga uppgifter till tredje parter vars produkter och tjänster Företaget anser kan vara av intresse för Kunden eller dess representanter;
 4. Överförande av personliga uppgifter utanför EES, inkluderat till länder vars lagar kan tänkas ej ha tillräckligt skydd av personliga uppgifter.

Företaget kommer endast att överföra personliga uppgifter utanför EES till företag som har garanterat till Företaget att de personliga uppgifterna kommer att erhålla samma skydd som de skulle erhålla inom Sverige. Företaget antar att det kan använda personliga uppgifter för alla dessa syften tills såvida notifierad om motsatsen. Om, när som helst, Kunden önskar att han eller hennes personliga uppgifter ej ska användas för något av eller alla ovan nämnda syften, var god kontakta Country Manager, c/o KPMG AB, Box 227, 201 22 MALMÖ.

Preskription

40. Anspråk mot säljaren förfaller om domstols- eller skiljeförfarande enligt punkt 42 inte inleds inom två år från varans avlämnande.

Export- och importlicens, förbud mot re-export m m

 1. att i erforderlig omfattning medverka för erhållande av export- eller importlicens för den köpta varan och att därvid lämna i alla avseenden riktiga och fullständiga uppgifter
 2. att vid eventuell re-export av varan eller annan vara i vilken den köpta varan helt eller delvis ingår, inhämta erforderliga tillstånd och följa gällande bestämmelser
 3. att vid försäljning ålägga den som köper varan samma förpliktelser som åvilar köparen enligt b) ovan.

Domstols- och skiljeförfarande

42. Säljarens fordran på köpeskilling skall vid utebliven betalning kunna indrivas genom ansökan om betalningsföreläggande och tvister rörande mindre än 10 basbelopp enligt lagen om allmän försäkring (SFS 1962:381) skall avgöras vid allmän domstol.

Övriga tvister härrörande från avtalet får ej dragas under domstols prövning genom käromål, genkäromål eller kvittningsinvändning utan skall avgöras av skiljemän enligt gällande lag om skiljemän och med tillämpning av svensk rätt.

Särskilda bestämmelser

I tillägg till IML 2000.

Utöver de allmänna leveransbestämmelserna enligt IML 2000 tillämpas nedanstående särskilda leveransbestämmelser. Nedanstående bestämmelser gäller framför IML 2000.

Beskrivning

Alla specifikationer, ritningar, illustrationer, beskrivningar och uppgifter om vikt, mått och kapacitet samt annan information inbegripet, utan begränsning, utfästelser om efterlevnad av lagar och förordningar (“beskrivningar”) där sådana förekommer (inbegripet, utan begränsning, i katalog, på leveransavier, fakturor och förpackningar) har till syfte att ge allmänna upplysningar om artiklarna men utgör inte en del av kontraktet. Om sådana beskrivningar skiljer sig från tillverkarens beskrivning ska den sistnämnda betraktas som korrekt. Företaget vidtar alla rimliga åtgärder för att försäkra sig om att beskrivningarna är korrekta, men litar till eventuell information från tillverkaren och erkänner inget ekonomiskt ansvar i kontrakt, skadestånd, enligt lag, föreskrifter eller annat för eventuella fel eller utelämnanden i sådana beskrivningar, vare sig de beror på företagets vållande eller inte. Företaget har rätt att ändra i artikelsortimentet till följd av verksamhetsutveckling eller för att säkerställa efterlevnad av gällande lagstiftning.

Produkter från andra lager

USA-lager (Newark)

Produkter från USA-lager levereras direkt från lagret i Chicago till din adress. Produkter som finns i lager kommer normalt att levereras 3 arbetsdagar efter att beställningen har mottagits.
Alla beställningar som innehåller USA-lagervaror är föremål för en extra leveransavgift som tillämpas endast en gång per beställning. Se aktuella fraktavgifter här.
I vissa fall (beroende på artiklarnas storlek och vikt) kan fraktavgiften för USA-lagervaror vara högre och i de fallen kontaktar vi dig innan vi skickar dem för att få ditt godkännande.

Fakturan kommer att utfärdas av Farnell.
Obs! Inga varor från USA-lager kan annulleras eller returneras såvida produkterna inte omfattas av garantin enligt vad som anges i dessa köpvillkor och då endast efter skriftligt medgivande från Farnell.

Direkt från tillverkaren

Produkter märkta "Direkt från tillverkaren" har normalt en leveranstid på ca 5 arbetsdagar.
Om produkten inte finns i lager hos tillverkaren kommer produkten att tillverkas enligt beställningen. Det betyder att beställningen inte kan annulleras eller returneras utan avseende på den förlängda leveranstiden. Produkten kan endast returneras enligt garantin som specificeras i dessa köpvillkor och endast efter skriftligt medgivande från Farnell.

Leveranser, pris, betalning

Frakt kommer att debiteras i enlighet med Farnell Sveriges fraktprislista. Aktuell version finns tillgänglig på se.farnell.com/help-leveransinformation.

När vi inte kan leverera alla varor i en sändning tas avgiften endast ut en gång, och alla efterföljande sändningar skickas utan kostnad.

 1. Gällande priser visas på hemsidan, med förbehåll för fel. Angivna priser gäller netto exklusive frakt och mervärdesskatt.
 2. Erbjudandet givet av en försäljare är bindande och gäller i 30 dagar såvida inget annat anges. Inga andra rabatter eller kampanjförmåner kan förknippas med erbjudandet såvida inget annat anges.
 3. Restnoterade varor levereras så snart de inkommer från leverantör. Det åligger köparen att bevaka fullgjord leverans.
 4. Säljarens garantiåtagande skall inte i något enskilt fall omfatta mer än det garantiansvar som säljarens leverantörer kan ha lämnat.
 5. Säljarens strävan är att efter bästa förmåga uppfylla beräknade leveranstider men säljaren fritar sig från all skadeståndsskyldighet orsakad av leveransförsening. Säljaren ansvarar heller inte för köparens åtaganden mot tredje part i fråga om skadestånd.
 6. Reservation på lager och varupriser för schemalagda ordrar garanteras i tre månader från beställningsdatum.
 7. Vi förbehåller oss rätten, att vid tunga eller skrymmande paket, ta ut en reell fraktkostnad. Om detta rör ditt paket blir du kontaktad. Leveransen kommer ej att sändas till Er, förrän ni har accepterat kostnaden.

Retur av varor

Innan varorna returneras till Farnell måste kunden fylla i vårt returformulär och få ett returnummer ( RMA-nummer). Alla varor returneras på kundens risk och bekostnad, och måste vara oskadade och i originalförpackning. Kunden ansvarar för att returnera varor till Farnell och ge bevis för en sådan leverans. Farnell ger 21 dagars full returrätt. För att returvaror skall accepteras enligt dessa villkor skall varan returneras inom 21 dagar efter fakturadatum. När du beställt ditt RMA-nummer via online-formuläret, skickar vi UPS att hämta returen inom tre arbetsdagar. Följande uppgifter skall registreras på returpaketen: RMA-nummer, kundens kundnummer och ordernummer (vänligen inte på produktens originalförpackning).

Varor som returneras efter 21 dagar som "oönskade" eller "fel beställt" kan Farnell välja att acceptera, men en avgift på minst 20% av det fakturerade beloppet, dock minst 100 kr. Produkter som består av programvara eller är specialanpassade eller innehåller något av de farliga ämnen som anges i direktiv 2002/95/EG om begränsning av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (RoHS) kan inte returneras. Varor som inte visas i katalogen eller inte lagerförs kan inte returneras.

Eventuellt ESD känslig eller fuktkänslig produkt som levererats i en förseglad förpackning kan inte returneras om blister eller "peel-pack" förpackningar har öppnats, manipulerats eller skadads.

Förbjudna applikationer

Varorna är INTE designade eller auktoriserade för, eller under garanti, vid följande användning:

 1. implantation i kroppen eller till användning av sjukhusmaskiner, annan medicinsk utrustning eller i annan applikation eller system där ett problem med varorna skulle kunna resultera i personskada, död, skada på egendom eller miljö eller
 2. där varorna är producerade av och/eller levererade av NXP för bruk i militär- lufftfarts- eller rymdfartsapplikationer.

Användandet av varorna i ovanstående beskrivna tillfällen är strängt förbjudet och kommer vid ett sådant fall vara helt på kundens egen risk. Om kunden väljer att använda varorna till ovanstående användning frånskriver sig kunden rätten till att hålla Farnell och Farnells leverantörer skyldiga för skador eller omkostnader som kan ske vid tidigare nämnd användning.

Företagsadministration

Hela eller delar av administrationen som hör samman med att framgångsrikt skapa ett handelskonto och behandla din beställning kan nu automatiseras